Verzuimreductie

Door de toename van het verzuim zijn veel organisaties nóg harder gaan sturen op het aanpakken van verzuim. Ons advies: Stop daarmee. Sturen op iets wat al ‘stuk’ is helpt niet. De winst is aan de voorkant te behalen door preventief in te gaan zetten op vitaliteit. Onze experts helpen u om het verzuim proces anders in te richten en op de werkvloer door de blinde vlekken heen te kijken.

Arbodienstevaluatie

Geeft de Arbodienst uitvoering aan de visie ‘van sturen op verzuim naar inzetten op vitaliteit’?

Behoeftepeiling

Welke factoren beïnvloeden het verzuim en kunnen vertaald worden naar preventief beleid.

Procesoptimalisatie

Wie heeft welke rol bij verzuim en in welke mate worden leidinggevenden ondersteunt?

Van sturen op verzuim naar inzetten op vitaliteit

Het is een misverstand dat een goede arbodienst het verzuimprobleem in uw organisatie gaat oplossen. Het is aan organisaties zélf om de regie te voeren over verzuimmanagement. Een arbodienst is hierbij faciliterend en zorgt voor professionele begeleiding bij arbeidsongeschiktheid. Zij werken echter grotendeels curatief (als medewerker al ziek is) terwijl de winst te behalen is aan de voorkant door preventieve acties ter voorkoming van uitval.

Wij helpen onze klanten bij het vormen van een heldere visie op vitaliteit en inzetbaarheid en vertalen deze vervolgens naar een concrete aanpak van het verzuim. Hiervoor beschrijven we de rollen ‘wie-doet-wat bij verzuimbegeleiding’ en kijken of en hoe de huidige arbodienst hierbij aansluit. Indien gewenst gaan we samen met u op zoek naar een nieuwe arbodienstverlener. We hebben ruime ervaring bij het uitzetten en begeleiden van aanbestedingstrajecten voor nieuwe arbodienstverleners. Zowel in profit als non-profit organisaties.

Wat is er nodig om gezond en gelukkig aan het werk te blijven?

Om verzuim in de toekomst te voorkomen is het van belang om eerst de grondoorzaken van het verzuim in kaart te brengen. Waar hebben we het over? Is er verzuim vanwege fysieke klachten door overbelasting? Speelt leefstijl en leeftijd een rol in verzuim? Melden medewerkers zich wellicht ziek met mentale problemen? Verzuim kan veroorzaakt worden door persoonlijke kenmerken maar ook door factoren waarop de organisatie invloed kan uitoefenen. Denk aan bijvoorbeeld aan onregelmatige werktijden in relatie tot vitaliteit. Of ‘gezond roosteren’ en het inrichten van een ‘gezonde werkplek’.

In onze adviestrajecten maken wij eerst een grondige analyse van uw verzuimcijfers en combineren dit met beschikbare informatie over zaken als medewerkerstevredenheid, RI&E uitkomsten, leeftijdsopbouw, functies, opleidingsniveau, werklocaties, werkomstandigheden, arbeidsregelingen, etc. Op basis van deze uitgebreide data analyse brengen wij advies uit hoe de organisatie beter kan inspelen op de behoefte van haar medewerkers en daarmee verzuim grotendeels kan voorkomen.

Weten hoe uw organisatie ervoor staat? Vul de quickscan 'Vitale organisatie' in

Met de quickscan (op basis van het  adviesmodel voor Vitale Organisaties) en vervolgens een uitgebreide stakeholder analyse brengen wij advies uitNiet door het schrijven van taaie consultancyrapportages maar met op maat gemaakte programma’s en praktisch inzetbare tips en adviezen

Veelgestelde vragen

De Vitaliteitsmanager kan natuurlijk ingezet worden om verzuim terug te dringen, maar we beginnen liever aan de voorkant. Door talent te zien en te benutten, mensen mentaal, fysiek en emotioneel fit te maken voor de job en pijnpunten bloot te leggen en om te buigen. Want hoewel stress en gerelateerde klachten tegenwoordig eerder regel dan uitzondering zijn, hebben genoeg bedrijven inmiddels bewezen dat het ook anders kan, met vitaliteit als sleutelwoord.

Om verzuim in de toekomst te voorkomen, zal elke organisatie eerst kritisch naar zichzelf moeten kijken. Lopen de werk processen wel zo gesmeerd als u denkt? Is overwerk incidenteel of structureel van aard? Heeft u overal wel ‘the best man for the job’ zitten? Zitten oudere werknemers nog wel lekker in hun vel? Sluit de huidige arbodienstverlening wel aan bij uw visie op vitaliteit en inzetbaarheid? En meer algemeen: hoe kan het beter, sneller en vooral ook fijner geregeld worden?

 

Door de komst van de AVG is veel data niet meer beschikbaar. We kunnen niet meer aan de arbodienst vragen om een overzicht van de meest voorkomende redenen van verzuim. Wij maken daarom gebruik van onderzoeksinstrumenten van TNO om bij medewerkers uit te vragen wat zij nodig hebben om gezond en gelukkig aan het werk te blijven.

Door vragen te stellen over belemmerende factoren in het werk, over fysieke en mentale belasting, over de ervaren balans tussen werk en privé, over gezondheidsklachten etc. kunnen we een goede inschatting maken van de belangrijkste oorzaken van het verzuim. Deze gegevens gebruiken we vervolgens om preventieve acties in gang te zetten ter voorkoming van verzuim.

Door een analyse te maken van beschikbare data over verzuim, risico’s op het werk, medewerkerstevredenheid, periodiek medische onderzoeken en algemene data als leeftijdsopbouw, ploegendiensten, functies etc. Het leggen van verbanden tussen de verschillende databronnen geeft een goed beeld over  de grondoorzaken van verzuim en/of verminderde vitaliteit van uw medewerkers.

Wij vertalen het probleem naar een preventieve oplossing om in het vervolg verzuim te voorkomen. U ziet bijvoorbeeld hoog verzuim bij uw medewerkers in ploegendienst. Wij ontwikkelen dan samen met u een passend programma voor ‘Vitaliteit en onregelmatigheid’ waarin we medewerkers leren hoe zij gezond kunnen blijven ondanks dat zij onregelmatig werken.

Het is belangrijk dat u als organisatie eerst zélf een duidelijke visie heeft op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. De arbodienst zou moeten volgen en niet leidend moeten zijn. Er zijn 3 gangbare modellen die door arbodiensten worden gehanteerd:  het medische model, het belasting/belastbaarheidsmodel en het gedragsmodel. Ieder model biedt een geheel eigen visie op verzuim en de mogelijkheden om die te beïnvloeden.

 

Welk model (of combinatie van modellen) het beste bij uw organisatie past is afhankelijk van diverse factoren. Sowieso is de bedrijfsarts een adviseur van management en werknemer. Zij hebben de regie en niet andersom.

Door de complexe wetgeving in Nederland is het neerleggen van de volledige verzuimbegeleiding bij leidinggevenden vaak teveel gevraagd. Kregen we eerst de Wet Verbetering Poortwachter, nu hebben we sinds een paar jaar de AVG daarbij gekregen. Leidinggevenden mogen bijna niets meer vragen en al helemaal niets meer vastleggen. De vraag die voorheen veel gesteld werd ‘wat kun je nog wél’, is niet meer toegestaan en we zien veel leidinggevenden vastlopen bij langdurig  en complex verzuim.

 

Om die reden is het zeker de moeite waard om te onderzoeken of het instellen van verzuimregisseurs of casemanagers op de werkvloer van toegevoegde waarde kan zijn. Casemanagers zijn verzuimprofessionals die veel van de taken/zorgen van leidinggevenden uit handen kunnen nemen. De ervaring leert dat, door het inzetten van casemanagers, zieke medewerkers sneller de juiste hulp krijgen, verzuimperiodes korter worden, het verzuimcijfer daalt en boetes bij het UWV (bijna) niet meer voorkomen.

Ten onrechte komen verzuimdossiers regelmatig op het bureau van een HR adviseur terecht. In principe heeft HR geen rol bij verzuim van medewerkers ténzij er sprake is van verzuim door ongezonde of onveilige arbeidsomstandigheden of bij ziekmelding vanwege een conflict met leidinggevende.

De medewerker staat centraal tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, hij is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen herstel en re-integratie. Hierbij wordt hij terzijde gestaan door zijn leidinggevende, de bedrijfsarts en eventueel de casemanager. Daarnaast kan het zijn dat hij andere vormen van hulpverlening nodig heeft voor zijn herstel.

Experts

Maak kennis met onze Vitaliteitsmanagers

Maaike Thijssen

Functie

Sr. Adviseur Duurzame Inzetbaarheid & Organisatievitaliteit

Stories

ARTIKEL

Inzicht in de veroorzakers van stress en werkdruk

COLUMN

Succesvol aan de slag met Duurzame inzetbaarheid

ARTIKEL

Vitaliteit als sleutel tot duurzame inzetbaarheid

ARTIKEL

Voeren jullie al fit gesprekken? 

ARTIKEL

Vitaliteit is meer dan sla eten en sporten

HANDIGE TIPS

3 belangrijke tips voor Vitaliteitsmanagement

ANIMATIE

Samen aan de slag met duurzame inzetbaarheid.